Habilitacja ks. dra Romana Słupka SDS

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Habilitacja ks. dra Romana Słupka SDS

W dniu 14 września br., Rada Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, po zapoznaniu się z dokumentami w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych ks. doktorowi Romanowi Słupkowi SDS.

Procedura związana z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk teologicznych ks. dr Romana Słupka trwała od kwietnia do września br. W tym czasie przewodniczący i członkowie komisji pozytywnie opiniowali dotychczasowy dorobek naukowy ks. Romana, jego rozprawę habilitacyjną Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017, jak również jego zaangażowanie w pracę dydaktyczno-naukową i organizacyjną oraz popularyzowanie nauki. Oceniając całość dorobku naukowego Habilitanta, komisja wskazała na poprawność tekstów naukowych pod względem merytorycznym i metodologicznym. Podkreślono, że jego wszystkie osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne odsłaniają jego solidny warsztat metodologiczny, pasję badawczą, zdolność do głębokiej i samodzielnej analizy naukowej, przystępny przekaz oraz dogłębną znajomość problematyki eklezjologicznej.
Gratulujemy!